Herroepingsrecht

Recht van ontbinding
1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2. De herroepingstermijn begint vanaf de dag van de levering van de goederen.
3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Hij kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via e-mail naar de klantendienst info@allesvoorpaarden.be. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de verkoper hem onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
5. Gevolgen van de herroeping:
Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van de verkoper terug. De verkoper betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De kosten voor het terugzenden van goederen is voor de rekening van de verkoper. Indien de klant gebruik wenst de maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de klantendienst per e-mail te contacteren (info@allesvoorpaarden.be). De klant zal dan een retouretiket ontvangen voor een kosteloze terugzending van het pakketje.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan (naam en adres van de verkoper):
alles voor paarden
Mail Advice and Services nv
Geistingen 93
B – 3640 Kinrooi
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
Besteld op:
Naam van de klant:
Adres van de klant:
Handtekening van de klant (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum: